ที่ตั้งของโรงแรม

เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทล ตั้งอยู่ใจกลางเหมืองหลวงพระบาง ฝั่งติดกับแม่น้ำโขง ไม่ไกลจากวัดเชียงทอง วัดหนอง และวัดแสนสุขขาราม จากโรงแรมไปถึงตลาดใช้ระยะเวลาโดยประมาณไม่เกินสิบนาที อีกทั้งยังอยู่บริเวณใกล้เคียงไนท์มาเก็ตมีผ้าไหม ผ้าปัก และผ้าทอของลาวอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม และหากท่านต้องตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า พระสงฆ์นับร้อยรูปจะเดินผ่านถนนด้านหลังอาคารโรงแรมเบลรีฟ ซึ่งถือว่าสะดวกมาก นอกจากนี้ท่านสามารถเดินเที่ยว หรือ ปั่นจักรยานเที่ยวชมในเมืองหลวงพระบางได้ สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ใกล้ ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารา และ อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามหลากหลาย การดำเนินชีวิตของผู้คนที่นี่ก็จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่รีบเร่ง สมกับที่เป็นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้

ท่านสามารถมาหลวงพระบางได้ทั้งทางรถ ทางเรือ หรือ ทางเครื่องบินโดยสาร ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินที่บินมาจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และ จากเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาว